😀 mypage
🏠 home
📧 message
🥇 ranking
📊 chart
📏 rule

từ tiếng Anh

bạn có thể học lại những bài kiểm tra, ngay cả khi internet đang ẩn
neck Ý nghĩa của từ này?
leg Ý nghĩa của từ này?
head Ý nghĩa của từ này?
breast Ý nghĩa của từ này?
thigh Ý nghĩa của từ này?
foot Ý nghĩa của từ này?
wrist Ý nghĩa của từ này?
ankle Ý nghĩa của từ này?
back Ý nghĩa của từ này?
buttock Ý nghĩa của từ này?
calf Ý nghĩa của từ này?
heel Ý nghĩa của từ này?
skin Ý nghĩa của từ này?
eyebrow Ý nghĩa của từ này?
eyelash Ý nghĩa của từ này?
nose Ý nghĩa của từ này?
temple Ý nghĩa của từ này?
eye Ý nghĩa của từ này?
jaw Ý nghĩa của từ này?
palm Ý nghĩa của từ này?
nail Ý nghĩa của từ này?
fist Ý nghĩa của từ này?
ball Ý nghĩa của từ này?
sole Ý nghĩa của từ này?
arch Ý nghĩa của từ này?
bridge Ý nghĩa của từ này?
rib Ý nghĩa của từ này?
radius Ý nghĩa của từ này?
joint Ý nghĩa của từ này?
bone Ý nghĩa của từ này?
liver Ý nghĩa của từ này?
kidney Ý nghĩa của từ này?
heart Ý nghĩa của từ này?
tongue Ý nghĩa của từ này?
nerve Ý nghĩa của từ này?
nervous Ý nghĩa của từ này?
child Ý nghĩa của từ này?
manager Ý nghĩa của từ này?
office Ý nghĩa của từ này?
to faint Ý nghĩa của từ này?
wedding Ý nghĩa của từ này?
vest Ý nghĩa của từ này?
sunhat Ý nghĩa của từ này?
t-shirt Ý nghĩa của từ này?
apron Ý nghĩa của từ này?
shorts Ý nghĩa của từ này?
skirt Ý nghĩa của từ này?
dress Ý nghĩa của từ này?
hood Ý nghĩa của từ này?
backpack Ý nghĩa của từ này?
scarf Ý nghĩa của từ này?
anorak Ý nghĩa của từ này?
raincoat Ý nghĩa của từ này?
dressing gown Ý nghĩa của từ này?
trainers Ý nghĩa của từ này?
football strip Ý nghĩa của từ này?
tracksuit Ý nghĩa của từ này?
jacket Ý nghĩa của từ này?
cuff Ý nghĩa của từ này?
trousers Ý nghĩa của từ này?
belt Ý nghĩa của từ này?
shoes Ý nghĩa của từ này?
tights Ý nghĩa của từ này?
lingerie Ý nghĩa của từ này?
lace Ý nghĩa của từ này?
bouquet Ý nghĩa của từ này?
cap Ý nghĩa của từ này?
tip Ý nghĩa của từ này?
umbrella Ý nghĩa của từ này?
stone Ý nghĩa của từ này?
chain Ý nghĩa của từ này?
brush Ý nghĩa của từ này?
to wash Ý nghĩa của từ này?
hairdresser Ý nghĩa của từ này?
sink Ý nghĩa của từ này?
client Ý nghĩa của từ này?
robe Ý nghĩa của từ này?
to cut Ý nghĩa của từ này?
to rinse Ý nghĩa của từ này?
scissors Ý nghĩa của từ này?
ribbon Ý nghĩa của từ này?
bun Ý nghĩa của từ này?
straight Ý nghĩa của từ này?
ginger Ý nghĩa của từ này?
black Ý nghĩa của từ này?
grey Ý nghĩa của từ này?
white Ý nghĩa của từ này?
to trim Ý nghĩa của từ này?
dry Ý nghĩa của từ này?
barber Ý nghĩa của từ này?
tweezers Ý nghĩa của từ này?
mirror Ý nghĩa của từ này?
toiletries Ý nghĩa của từ này?
cold Ý nghĩa của từ này?
diarrhoea Ý nghĩa của từ này?
stroke Ý nghĩa của từ này?
doctor Ý nghĩa của từ này?
nurse Ý nghĩa của từ này?